Archive For November, 2015

Nov 14 2015

Đồ thất lạc và tìm thấy – Lost and Found | Quản Lý Khách Sạn

Tiến trình báo cáo đồ thất lạc và tím thất là một phần trong hệ thống của tiến trình làm vệ sinh. Mục đích của việc này là trả lại đồ khách bị thất lạc một cách nhanh nhất Trong suốt thời gian nhân viên housekeeping làm việc nếu thấy tài liệu, túi xách, chìa […]
Read More…