Dec 17 2013

Tỷ suất chi phí và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh khách sạn- du lịch

Khái niệm

Tỷ suất chi phí là tỷ số hoặc tỷ lệ phần trăm so sánh giữa tổng chi phí kinh doanh KS – DL và doanh thu đạt được trong một thời kỳ nhất định (có thể là một năm, một quý, một tháng) của doanh nghiệp.

Biểu hiện – công thức: F’ = F / D . 100

F’ : tỷ suất chi phí của doanh nghiệp

F : tổng chi phí kinh doanh

D : tổng doanh thu

Ý nghĩa của tỷ suất chi phí

Tỷ suất chi phí là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trong một thời kỳ nhất định, để đạt được một đồng doanh thu, doanh nghiệp cần phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí. Chỉ tiêu này có thể sử dụng để so sánh giữa các thời kỳ với nhau trong một doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp KS – DL trong cùng một thời kỳ với nhau.

Mức tăng (giảm) chi phí: chỉ tiêu này đánh giá đơn vị có quản lý tốt chi phí hay không qua việc so sánh tỷ suất phí giữa kỳ này so với kỳ trước hoặc kỳ thực hiện so với kỳ kế hoạch và chỉ tiêu biểu hiện dưới dạng số tương đối:

Δ F’ = F1’ – F0

trong đó: Δ F : mức độ tăng hoặc giảm chi phí

F1’ : tỷ suất chi phí của kỳ này (thực hiện)

F0’ : tỷ suất chi phí của kỳ trước (kế hoạch)

Đồng thời với chỉ tiêu trên chúng ta sử dụng thêm chỉ tiêu tốc độ tăng (giảm) phí. Theo công thức sau:

Tốc độ tăng (giảm) phí = Δ F’ / F0’ . 100

Qua hai chỉ tiêu trên cho thấy, mục tiêu của doanh nghiệp là phải luôn luôn hướng tới việc giảm tỷ suất chi phí, tăng nhanh tốc độ giảm phí, đó là cơ sở cho việc tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chỉ tiêu số tiền tiết kiệm (bội chi) của doanh nghiệp:

± F = Δ F’ . D1 / 100

trong đó: ± F : số tiền bội chi hoặc tiết kiệm của doanh nghiệp trong kỳ

D1 : doanh thu đạt được năm nay (thực hiện)

Qua các chỉ tiêu trên chúng ta có thể đánh giá được chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng chi phí nói chung và của từng nghiệp vụ kinh doanh trong doanh nghiệp.

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*