Dec 11 2013

Kinh doanh du lịch và khách sạn hoạt động massage chịu thuế TTĐB

Căn cứ theo Điều 6 chương II Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 vả mục 10, điều 5 chương II thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012 quy định: “Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá ,dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản thu thêm, được thu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng”. Như vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động massage có thu thêm phụ phí cho người phục vụ tính ngoài giá cung ứng dịch vụ thì phụ phí này cũng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất bằng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của hoạt động massage.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*