Feb 25 2016

Kiểm soát những hoạt động của Khách Sạn hằng ngày – Quản Lý Khách Sạn

Nhiệm vụ chính của Quản Lý bộ phận phục vụ phòng trong khách sạn là kiểm soát những tiêu chuẩn công việc mà housekeeping làm. Để đạt được những tiêu chuẩn tốt bằng cách kiểm soát những hoạt động hằng ngày của bộ phận.

QuanLyKhachSan

1) Kiểm soát những hoạt động – Operational Controls

A) kiểm tra phòng ốc – Room Inspection
Có nhiều phương pháp kiểm tra phòng khách. Kiểm tra phòng khách là rất cần thiết để đảm bảo phòng khách luôn sạch sẽ và duy trì mức độ đạt vệ sinh tiêu chuẩn. Kiểm tra phòng là công việc phải được là thường xuyên để ghi nhận chất lượng công việc cũng như động viên khuyến khích nhân viên luôn đạt thành tích cao

B)Kiểm tra xung quanh, toàn bộ khách sạn – Property Inspections
Chất lượng tiện nghi của khách sạn luôn được đề cao, chương trình kiểm tra khách sạn là một yêu cầu cần được sắp đặt, bố trí đầy đủ. Kiểm tra khách sạn có thể thực hiện theo từng khu vực hay kiểm tra bao trì hằng tuần.

C) Kiểm soát kiểm kê – Inventory Control
Kiểm kê chủ yếu là để kiểm soát chi tiêu cho hoạt động phục vụ phòng.

2) Sử dụng nguồn nhân lực – Personnel Utilization

a) Dự đoán nhân sự hằng tuần
Nhiệm vụ quan trọng khá là hằng tuần phải dự đoán nguồn nhân lực cần thiết cho bộ phận, vì đây cũng chính là nguồn chi phí lớn nhất của toàn bộ phận

b) Kiểm soát giờ giấc làm việc
Nhiệm vụ của quản lý là phải kiểm soát giờ giấc làm việc của nhân viên, nhân viên phải báo cáo số giờ làm việc của họ được yêu cầu cho mỗi ca làm việc.

c) Quản lý việc trả lương
Việc trả lương cho nhân viên là điều thiết yếu, cần quan tâm bởi người quản lý bộ phận. Người quản đốc phải bảo đảm giờ làm việc của nhân viên đúng với báo cáo và trả lương đúng với số giờ mà họ đã làm

3) Đánh giá thành tích – Performance Appraisal
Một công việc mà không bao giờ được sao lãng là đánh giá thành tích cho tất cả nhân viên trong bộ phận. Mỗi nhân viên có quyền được biết người quản lý mong đợi gì ở họ và muốn nhận được sự phản hồi để biết được họ làm tốt như thế nào.

4) Giao tiếp và huấn luyện – Communication and Training
Quản lý tốt yêu cầu phải hiểu tuyệt đối sự ủy thách một cách đúng đắn, và ủy thách như thế nào để mang lại cho nhân viên lòng tận tụy và có mối liên quan trong công việc của họ. Lòng tận tụy và sự liên quan là nguyên nhân của sự giao tế huấn luyện một cách thấu đáo.

5) Họp bộ phận – Derpartmental Meeting
Trong bộ phận nên có cuộc họp thường xuyên đó là điểu cơ bản, ít nhất là 1 lần một tháng. Nó mang lại sự quan tâm, chia sẻ những thông tin cần thiết và hữu ích cho nhân viên

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*