Jul 23 2018

Đà Nẵng: Ba quận được ủy quyền quản lý khách sạn dưới 20 phòng, nhà nghỉ du lịch…

Ngày 23/7, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cho biết vừa có quyết định về việc ủy quyền cho UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ hành Sơn chịu trách nhiệm và chủ trì thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước đối với các loại hình cơ sở lưu trú.

Sở Du lịch Đà Nẵng ủy quyền cho UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn quản lý khách sạn dưới 20 phòng, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, nhà trọ giường tầng (Ảnh: HC)

Theo quyết định: Khách sạn có quy mô dưới 20 phòng (kể cả khách sạn đã xếp hạng 1 sao và khách sạn chưa xếp hạng có quy mô tương đương 1 sao), nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, nhà trọ giường tầng.

Các chức năng quản lý nhà nước được Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng ủy quyền cho UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn chủ trì và chịu trách nhiệm gồm:

Kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ theo quy định tại Mục 3 Nghị định 168 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (không bao gồm thẩm định xếp hạng 1 sao đối với loại hình cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017); báo cáo và đề xuất Sở Du lịch xử lý các đơn vị vi phạm điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch đối với các loại hình lưu trú du lịch được ủy quyền.


Kiểm tra, phát hiện các cơ sở lưu trú du lịch được ủy quyền tự công bố hoặc mạo nhận hạng sao khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng và đề xuất Sở Du lịch xử lý theo quy định của pháp luật.

Thống kê, nắm tình hình hoạt động, kiểm tra đối với loại hình lưu trú được ủy quyền; nắm tình hình nguồn nhân lực tại các cơ sở lưu trú du lịch được ủy quyền; báo cáo Sở Du lịch theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Chủ trì, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho các cơ sở lưu trú du lịch theo ủy quyền.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cho hay, UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn sẽ  tổng hợp báo cáo định kỳ đến Sở Du lịch về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại quyết định trước ngày 25 hàng tháng. Đồng thời thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền theo quyết định đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Cũng theo quyết định này, từ nay đến ngày 31/5/2019, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ thí điểm cho UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước đối với loại hình cơ sở lưu trú du lịch được ủy quyền như nêu trên.

Từ ngày 1/6/2019, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét nhân rộng việc ủy quyền tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ, hotel mini

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*