Xem/chỉnh sửa được các hóa đơn ký gửi trong hóa đơn checkout khách đoàn, phần mềm khách sạn Skyhotel

Xem/chỉnh sửa được các hóa đơn ký gửi trong hóa đơn checkout khách đoàn, phần mềm khách sạn Skyhotel