Xem/Chỉnh sửa hóa đơn ký gửi trong hóa đơn tổng khách đoàn

Xem/Chỉnh sửa hóa đơn ký gửi trong hóa đơn tổng khách đoàn