Tùy chỉnh tên hàng hóa có ngày checkin/checkout trên hóa đơn điện tử máy tính tiền

Tùy chỉnh tên hàng hóa có ngày checkin/checkout trên hóa đơn điện tử máy tính tiền