Tự động in hoặc tạo PDF confirm booking sau khi booking khách đoàn

Tự động in hoặc tạo PDF confirm booking sau khi booking khách đoàn