Thu gọn loại phòng ở biểu tượng thu gọn để nhìn số lượng bán

Thu gọn loại phòng ở biểu tượng thu gọn để nhìn số lượng bán