Thêm đánh dấu phòng trống

Thêm đánh dấu phòng trống