Ghi chú hiển thị lớn hơn trong cửa sổ checkin hoặc booking

Ghi chú hiển thị lớn hơn trong cửa sổ checkin hoặc booking