Log nhật ký thêm, xóa, sửa Group/CTY trên phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Log nhật ký thêm, xóa, sửa Group/CTY trên phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel