Cài đặt một dịch vụ sẽ luôn được điều chỉnh giá tại thời điểm thêm vào hóa đơn

Cài đặt một dịch vụ sẽ luôn được điều chỉnh giá tại thời điểm thêm vào hóa đơn