Thêm tùy chỉnh tên Sản phẩm/Dịch vụ khi xuất hóa đơn máy tính tiền

Thêm tùy chỉnh tên Sản phẩm/Dịch vụ khi xuất hóa đơn máy tính tiền