Mẫu in thử confirm booking có hiển thị dịch vụ khách đăng ký sử dụng

Mẫu in thử confirm booking có hiển thị dịch vụ khách đăng ký sử dụng