Có thể Chỉnh sửa từng phòng trong tạo phòng khách đoàn

Có thể Chỉnh sửa từng phòng trong tạo phòng khách đoàn