Thêm thông tin Đơn vị trong chi tiết xem trước hóa đơn máy tính tiền

Thêm thông tin Đơn vị trong chi tiết xem trước hóa đơn máy tính tiền