Check phòng trống tự động khi chuyển phòng

Check phòng trống tự động khi chuyển phòng