Tính năng hiện trạng phòng được làm mới hoàn toàn để quản lý dễ dàng hơn

Tính năng hiện trạng phòng được làm mới hoàn toàn để quản lý dễ dàng hơn