Thêm phòng mới:

  1. Vào sơ đồ khách sạn > nhấp vào Tầng/lầu cần thêm phòng > Thêm phòng

  2. Nhập thông tin phòng cần thêm mới > nhấp OK