Tạo một khách sạn mới

Ban đầu sau khi đăng ký sử dụng Skyhotel, Bạn sẽ phải khởi tạo các thông tin ban đầu như Sơ đồ phòng, Giá phòng, Danh sách dịch vụ...

Lưu ý:

Vào sơ đồ khách sạn

Chỉnh sửa số phòng, thêm xóa sửa, đổi tên và áp loại phòng, giá phòng vào sơ đồ