Hoá đơn phòng hiển thị chi tiết nhưng đơn giản, dễ nhìn

Hoá đơn phòng hiển thị chi tiết nhưng đơn giản, dễ nhìn