Tự động gán trạng thái Chưa dọn đối với các Phòng khách sạn Đang ở khi bước qua ngày mới

Tự động gán trạng thái Chưa dọn đối với các Phòng khách sạn Đang ở khi bước qua ngày mới