Cài đặt dịch vụ VAT vào danh mục dịch vụ

Cài đặt dịch vụ VAT vào danh mục dịch vụ