Thêm dịch vụ VAT vào hóa đơn phòng khách sạn

Thêm dịch vụ VAT vào hóa đơn phòng khách sạn